Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na prodej vstupenek prostřednictvím internetového prodeje prováděného společností GameDev Area Czech s.r.o., IČ: 02173298, se sídlem Brno, Slovákova 279/11, Veveří, PSČ 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94595 („společnost“).
 2. 2Vstupenka oprávňuje jejího držitele, fyzickou osobu užívající práva ze vstupenky („účastník“), ke vstupu na konkrétní akci (zejména kulturní, sportovní, vzdělávací akce, výstavy, konference, školení, veletrhy apod.), spočívající v poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, za stanovenou cenu vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných společností a v těchto obchodních podmínkách („akce“).
 3. Není-li v těchto obchodních podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke koupě vstupenek se užijí obdobně také pro poskytování zboží a služeb.
 4. Znění těchto obchodních podmínek může společnost kdykoli měnit či doplňovat zveřejněním na stránce gda.network. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá ze smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.

II. ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou akci. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („NOZ“), se nepoužije.
 2. Zakoupení vstupenky je realizováno na základě přímého smluvního vztahu mezi zájemcem o koupi vstupenky („navrhovatel“) a společností z nabídky společnosti zveřejněné v internetovém obchodě společnosti na adrese gda.network či prostřednctvím mobilní aplikace společnosti („internetové rozhraní“). Toto není na újmu možnosti stran uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Navrhovatel podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní společnosti návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na akci („objednávka vstupenek“). Navrhovateli je před odesláním (potvrzením) objednávky vstupenek kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vstupenek vložil. Odesláním objednávky vstupenek navrhovatel akceptuje nabídku společnosti na zboží a služby vložené do košíku internetového rozhraní a činí neodvolatelnou nabídku společnosti na uzavření smlouvy.
 4. Objednávkou vstupenek navrhovatel rovněž dává souhlas s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami uvedenými na stránce gda.network a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před uzavřením smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 NOZ neoddělitelnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi společností a navrhovatelem prostřednictvím internetového rozhraní postupem dle čl. II. těchto obchodných podmínek, pokud se navrhovatel se společností výslovně nedohodly na odlišných podmínkách.
 5. Objednávku vstupenek, která není se souhlasem společnosti učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je společnost oprávněna nepřijmout, nebo ji navrhovateli vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka vstupenek navrhovatele považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.
 6. Smlouva o prodeji vstupenek je mezi navrhovatelem a společností uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky vstupenek společností, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany společnosti na e-mailovou adresu uvedenou navrhovatelem v objednávce vstupenek, čímž vznikne společnosti povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami a navrhovateli vznikne povinnost zaplatit dohodnutou cenu („smlouva“).
 7. Pro vyloučení pochybností platí, že smlouva není uzavřena, pokud objednávka vstupenek není společností přijata nebo je přijata s výhradou.
 8. Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých smluv mezi společností a navrhovatelem realizovaných mezi stranami prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).
 9. S ohledem na charakter a cenu akce se navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. NOZ a tyto obchodní podmínky platí na smluvní vztahy v rozsahu čl. XI.
 10. Vstupenky lze zakoupit následujícím způsobem:
  1. platební kartou prostřednictvím online platební brány. Platba prostřednictvím platební karty může být zpoplatněna dle platného ceníku banky navrhovatele;
  2. online rezervací s povinností navrhovatele uhradit cenu vstupenek bezhotovostně převodem na účet společnosti – rezervaci vstupenky je nutno provést výhradně prostřednictvím internetového rozhraní společnosti po předchozí registraci a vytvoření účtu navrhovatele;
 11. Pro účely těchto obchodních podmínek je zakoupením vstupenky označováno uhrazení ceny vstupenky na základě uzavírané smlouvy.

III. CENA A DRUHY VSTUPENEK

 1. Společnost může vymezit pro jednotlivé akce jeden nebo více druhů vstupenek (vedle základních vstupenek zejména VIP vstupenky, vstupenky s možností uplatnění slevy apod.). Informace o dostupných a aktuálně platných druzích vstupenek jsou uvedeny v objednávacím systému internetového rozhraní. Různé druhy vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.
 2. Počet vstupenek na akci může být omezen. Vstupenky je možno zakoupit pouze v případě, že jsou stále v nabídce společnosti a že nebyly vyprodány. Společnost nikterak neodpovídá za pravost a platnost vstupenek zakoupených mimo internetové rozhraní.
 3. Při nemožnosti účasti účastníka na akci má navrhovatel nárok na vrácení 75 % uhrazené ceny vstupenky, a to při uplatnění tohoto práva písemně u společnosti nejpozději do 31. března 2019. Později se zaplacená částka za vstupenky nevrací a je možná pouze změna účastníka podle čl. IV.2 těchto obchodních podmínek.
 4. Program, obsah a rozsah akce uvedený stránce gda.network je informativního charakteru; za podstatnou vlastnost akce společnost i navrhovatel považují její obsahové zaměření na profesionální herní vývoj a pro koupi vstupenek a uzavření smlouvy pro ně nejsou podstatnými konkrétní osoby přednášejících, délka či obsah jednotlivých příspěvků. Společnost si vyhrazuje právo na změnu akce, a to v odůvodněných případech změnu data, času, místa, doby trvání, přednášejících či ostatních vlastností akce a zavazuje se navrhovatele o tomto informovat prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem. V případě výše uvedených změn vlastností akce se cena vstupenek ani obsah uzavřené smlouvy nemění.
 5. V případě zrušení akce náleží navrhovateli plná náhrada ceny vstupenek.

IV. OBJEDNÁVKA VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO ROZHRANÍ

 1. Všechny typy vstupenek jsou nepřenosné a vázané na konkrétní jméno a akci, platí tedy pouze na jméno účastníka.
 2. Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů objednávkového systému internetového rozhraní.
 3. Vstupenka je vázána na účastníka, fyzickou osobu, uvedenou navrhovatelem v objednávce vstupenky. Účastníka lze na základě písemné žádosti navrhovatele změnit, nejvýše však třikrát. Žádost o změnu účastníka je možno podat nejpozději dne 20. května 2024, a to prostřednictvím internetového rozhraní, které je navrhovatelovi přístupné po jeho registraci.
 4. V místě konání akce před jejím vstupem účastník obdrží, oproti osobnímu registračnímu kódu (jméno a příjmení účastníka, není-li uvedeno jinak), vstupní kartu.
 5. Předložením vstupní karty při vstupu na místo konání akce vyjádřuje účastník souhlas s provozními předpisy místa konání akce, podřizuje se pokynům společnosti a podmínkám akce, které se k ní vážou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupní cena je platná v okamžiku realizace nabídky společnosti v internetovém rozhraní. Součástí každé nabídky je také označení vstupenky a popis, údaj o konečné ceně vstupenky včetně všech daní a poplatků.
 2. Pokud se strany nedohodnou jinak a internetové rozhraní umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je navrhovatel oprávněn zvolit příslušný způsob platby a uhradit sjednanou cenu v určeném termínu, a to následujícími způsoby:
  1. platební kartou prostřednictvím online platební brány. Platba prostřednictvím platební karty může být zpoplatněna dle platného ceníku banky navrhovatele;
  2. bezhotovostně převodem na účet společnosti č. 8086324001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., a to dle pokynů, které budou navrhovateli zaslány prostřednictvím e-mailu. Platba bankovním převodem je možná pouze s dostatečným časovým předstihem před konáním akce. V případě nákupu vstupenky v době kratší, než 5 pracovních dnů před konáním akce, doporučuje společnost navrhovateli využít k úhradě kupní ceny vstupenky jiný způsob platby (např. prostřednictvím platební karty). Bankovní převod může být zpoplatněn dle platného ceníku banky navrhovatele.
 3. Náklady vzniklé navrhovateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy jsou hrazeny výlučně navrhovatelem.
 4. Je-li kupní cena hrazena bezhotovostně převodem na účet společnosti dle čl. V.2(b) těchto obchodních podmínek, musí být kupní cena připsána na účet společnosti nejpozději do 24 hodin před začátkem akce, v opačném případě bude objednávka zrušena, nedohodnou-li se strany jinak. V případě, že bude kupní cena uhrazena pouze částečně, objednávka bude taktéž zrušena. Pokud dojde ke zrušení objednávky, odešle společnost případnou platbu zpět navrhovateli. Při zadávání platebního příkazu je navrhovatel povinen vyplnit správný variabilní symbol objednávky vstupenek, který obdržel v potvrzujícím e-mailu, tj. číslo objednávky vstupenek, není-li uvedeno jinak. V případě chybného uvedení či chybějícího variabilního symbolu může být objednávka zrušena. V případě bezhotovostní platby je závazek navrhovatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet společnosti.
 5. Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

 1. Společnost odpovídá navrhovateli za to, že prodané zboží je ve shodě se smlouvou, zejména, že nemá vady. Společnost zejména odpovídá navrhovateli za to, že zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost nebo výrobce popsal nebo které navrhovatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro jejich použití navrhovatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Navrhovatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Společnost poskytuje navrhovateli záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží, kterou navrhovateli garantuje, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel nebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Tytéž účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Určuje-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.
 4. Navrhovatel může uplatnit reklamaci poštou zasláním na adresu sídla společnosti nebo na e-mailovou adresu contact@gamedevarea.com. Při reklamaci navrhovatel prokáže původ zboží předložením faktury, smlouvy anebo přijetím (akceptací) objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke zboží vystavený. Pokud není navrhovatel schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.
 5. Nemá-li zboží dohodnuté či obvyklé vlastnosti dle článku VI.1 těchto obchodních podmínek, může navrhovatel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může navrhovatel požadovat jen výměnu součásti; není li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má navrhovatel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má navrhovatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má navrhovatel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li navrhovatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Navrhovatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy navrhovateli působilo značné obtíže.
 6. Společnost je povinenna při uplatnění reklamace vydat navrhovateli potvrzení o tom, kdy navrhovatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace navrhovatel požaduje. Společnost je též povinna o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. Navrhovatel bere na vědomí, že reklamace musí být vyřízena nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejího uplatnění, a to v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu zboží nebo služby. V ostatních případech společnost vyřídí reklamaci ihned, ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne jejího uplatnění. V této lhůtě je společnost povinna navrhovatele vyrozumět rovněž o způsobu vyřízení reklamace. Není-li reklamace vyřízena ve 30denní lhůtě, má navrhovatel stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Při odstraňování vady společnost neodpovídá za data uložená na nosičích dat.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi (tj. navrhovateli a účastníkovi) ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností společnosti plní společnost prostřednictvím Pravidel pro ochranu osobních údajů.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Navrhovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím zboží. Odstoupení od smlouvy se považuje za účinné také tehdy, je-li odstoupení poslední den lhůty odesláno společnosti na následující adresu: contact@gamedevarea.com. V případě odstoupení navrhovatele od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde.
 2. Odstoupí-li navrhovatel od smlouvy, zašle nebo předá společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží lze předat osobně na adrese sídla společnosti nebo může být zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícímu nárokům přepravy příslušného zboží a vhodným způsobem odesláno na tuto adresu sídla společnosti. Navrhovatel prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi anebo záručního listu (pokud je ke zboží dodávaný) nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese navrhovatel.
 3. Odstoupí-li navrhovatel od smlouvy, vrátí mu společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky navrhovateli dříve, než mu navrhovatel zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti odeslal.
 4. Jestliže však navrhovatel zvolil při objednání zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání, který společnost na svém internetovém obchodu nabízí, vrátí společnost spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Navrhovatel nemůže odstoupit od smlouvy v případě takového zboží, které bylo upraveno podle přání navrhovatele nebo pro jeho osobu; zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; zboží v uzavřeném obalu, které navrhovatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Navrhovatel nemůže dále odstoupit od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem navrhovatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; od smlouvy o poskytování služeb, pokud byly splněny s předchozím výslovným souhlasem navrhovatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy a od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určené navrhovatelem na jeho žádost.

XI. NAVRHOVATEL, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

 1. V případě, že navrhovatel není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku VI.1, VI.2, VI.7, článku VIII a článku X.4 a X.5 těchto obchodních podmínek.
 2. Navrhovateli, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, je odchylně od ustanovení článku VI.3 poskytována záruka za jakost zboží v délce 12 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží navrhovatelem.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy mezi společností a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí NOZ. Pro vztahy s mezinárodním prvkem se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených, sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.
 2. Za doručovací adresu společnosti se rozumí adresa uvedená v čl. I.1 těchto obchodních podmínek či elektronická adresa contact@gamedevarea.com.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Navrhovatel má právo na mimosoudní řešení případných sporů ze smlouvy se společností v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).
 5. Navrhovatel má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém a anglickém. Pro interpretaci těchto obchodních podmínek pro případ odlišnosti jazykových verzí jsou závazné podmínky české.
 7. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována společností v elektronické podobě.
 8. Materiály publikované v internetovém rozhraní mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. prosince 2018.